Po?owa pe?na nie pusta (Half Full Not Empty (HFNE)

Organizacja charytatywna HFNE (Half Full Not Not empty) obejmuje pomoc l?kow?, pomoc w depresji i samotno??. Rozwi?zujemy te problemy za po?rednictwem naszej aplikacji samopomocy, spo?eczno?ci zarz?dzanej przez licencjonowanych doradców, specjalnie opracowanych tre?ci dla szkó?, warsztatów zdrowia psychicznego, licencjonowanych doradców internetowych na ??danie, psychologów, bezp?atnych s?uchaczy i terapeutów, którzy s? dost?pni; za po?rednictwem naszej aplikacji HFNE dla tych, którzy zmagaj? si? ze zdrowiem psychicznym i potrzebuj? pomocy. Zobacz wi?cej: na stronie HFNE: https://www.halffullnotempty.com/pl