Anh ngu ZIM

Anh ngu ZIM truc thuoc Cty CP Eduvator voi 5 nam kinh nghiem trong linh vuc luyen thi va to chuc thi thu IELTS, san xuat va phat hanh cac tai lieu luyen thi IELTS. Tai Anh ngu ZIM, neu hoc vien khong dat diem thi nhu trong hop dong cam ket, Anh ngu ZIM se tai tro 100% hoc phi hoc lai cap toc lai va 100% phi thi lai chinh thuc cua hoc vien - Phone: 19002833 - Address: 65 Yen Lang, Dong Da, Ha Noi - Website: https://zim.vn/ - Email: admin@zim.vn