biluxuryvn

Biluxury tien than la Bionline, la thuong hieu thoi trang nam cua Cong ty CP thoi trang Bimart, ra doi tu nam 2009, tien phong phat trien theo hinh thuc chuoi nhuong quyen va nhanh chong dat duoc nhieu thanh tich an tuong. Thang 7 nam 2014 Biluxury ra doi. Thuong hieu la tap hop day du cac yeu to cua chuoi voi mot dinh vi moi, mot dien mao tach biet so voi Bionline. Tinh den thang 12/2017, chi sau 3 nam phat trien, Biluxury da so huu 75 showroom tren toan quoc tren muc tieu 300 showroom vao nam 2019. Biluxury duoc biet den la thuong hieu thoi trang nam tien phong trong linh vuc “Thoi trang nam thiet ke” voi phong cach sang tao va thanh lich. Voi tam nhin chien luoc tro thanh thuong thieu “Thoi trang nam duoc yeu thich nhat Viet Nam”, tu nhung ngay dau buoc vao thi truong, Biluxury da rat duoc chu trong viec nghien cuu, phat trien mau ma, phom dang phu hop voi hinh the dan ong Viet. Nguon nguyen lieu duoc kiem soat chat che, may moc va trang thiet bi hien dai la don bay cho su phat trien ben vung cua thuong hieu. Brand: BILUXURY Dc: So 353 Pho Hue, Hai Ba Trung, Ha Noi, Viet Nam Sdt: 0944328989 Email: cskh@biluxury.vn Website: https://biluxury.vn/