Meram Helva-Lokma|Torbal? Lokmac?

Torbal? lokmac? Meram Helva-Lokma 1942'de ?zmir'in Torbal? ilçesinde kurucumuz Ahmet Akku? taraf?ndan kurulmu?tur. Firmam?z Torbal?'n?n ilk lokmac?s? ve helvac?s? olma özelli?ine sahiptir. Torbal?'da lokmac? arayan yahut Torbal? lokmac? bulmak isteyen halk?m?za Torbal? lokma firmas? olarak en kaliteli malzemelerle ve en tecrübeli ustalar?m?zla hizmet vermeye devam etmekteyiz. Lokmac? arayan halk?m?z öncelikle hijyene dikkat etmelidir. Biz bu konuda çok hassas oldu?umuzu kesinlikle belirtiyoruz. Lokma dökümü sonras? çevremizi temiz tutuyor ve yanm?? ya?lar? geri dönü?üme yollayarak her defas?nda s?f?r ya? ile lokma dökümüne ba?l?yoruz. Kulland???m?z ?erbet sadece bize özel olmakla birlikte %100 ?eker pancar?ndan elde edilen ?eker kullan?p zararl? hiç bir etken kullanm?yoruz. Lokmac?l??? bir geçim kayna?? ve bir sektör olarak kabul ediyor, bu sektörde biz de yer al?yoruz ve geçimimizi bundan sa?l?yoruz. Fakat öncelikle i?imizi a?k ile yap?yor ve en en lezetli lokmalar? misafirlerinize sunmay? hedefliyoruz. Edindi?imiz ilkelerimizin aras?nda daha lezzetli lokmalar üretmek ve daha mutlu mü?teriler elde etmek vard?r. Üç mobil arac?m?zla da üç farkl? yerde ayn? saatte lokma dökümü gerçekle?tirip 3 arac?m?zla da ayn? kaliteyi ve lezzeti sa?lamaktan gurur duyuyoruz. Hayr?n?z? gerçekle?tirirken hay?r sahibi ya da kimin ad?na dökülüyorsa k?rm?z? led yaz? tabelam?za yaz?yor ve ünlü Mevlidhanlar?n sesiyle Mevlid-i ?erif okutarak hayr?n?z? kusursuza yak?n gerçekle?tiriyoruz.